سيد مهدي جعفري
سيد مهدي جعفري

سيد مهدي جعفري

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

پست الكترونيكي: smjafari(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 51422
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان