وبگاه شخصی سيد مهدي جعفري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Food Factories کارخانه های مواد غذایی، شرح فرآیند، تجهیزات و هزینه ها  جعفری،س.م. و شهیدی، ف.   1378 مشهد 
HACCP, A Practical Approach راهنمای کاربردی HACCP  جعفری، س.م.؛ مرتضوی، س.ع.؛ کاشانی نژاد، م. و ضیائیان، م.   1380 مشهد 
Food Process Design طراحي فرآيندهاي صنايع غذايي  جعفري، س.م.   1388 گرگان 
Physical Properties of Foods ويژگي هاي فيزيكي مواد غذايي  جعفري، س.م. و كاشاني نژاد، م.   1388 گرگان 
Fundamentals of Food Process Engineering مبانی مهندسی فرآیند در صنایع غذایی  جعفری، س.م.   1388 گرگان 
Food Plant Economics اقتصاد کارخانه های صنایع غذایی  جعفری، س.م.، رجبی، ح. و رجبی، س.  1390 گرگان 
Oils and Fats in the Food Industry روغن¬ها و چربی¬ها در صنایع غذایی  جعفری، س.م.، و قانعی، ط.   1391 گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار


  بازديد : 51429
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان